Pàgines

Ensenyaments de Règim especial

Aquí trobareu els ensenyaments de règim especial (descripció, estructura, proves d’accés, itineraris, centres, etc. ) sobre idiomes, esports, arts plàstiques i disseny, música, dansa i ensenyaments artístics superiors.

1. Ensenyaments d'idiomes (enllaç)
Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància (amb el programa "That's English!" o a l'Institut Obert de Catalunya).
 
La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

2. Ensenyaments artístics
Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l'art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.

- Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny
- Estudis de dansa
- Estudis de música

3. Ensenyaments esportius (enllaç)
Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l'Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Tota la informació a ESTUDIAR A CATALUNYA http://ves.cat/dceP